Privacy

Nota betreffende het verstrekken van informatie over een of meer verwerkingen van persoonsgegevens uitgevoerd door of voor rekening van de GOB

Via deze nota informeren wij u in alle transparantie en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming* (AVG) over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in het kader van het volgende proces:

Beheer en opvolging van meldingen van potentiële discriminatie op de woonmarkt in de zin van de Brusselse Huisvestingscode, via het online meldingsformulier "Discriminatie melden" op de websites https://www.alouermais.brussels en https://www.tehuurmaar.brussels of via het "formulier voor klacht of melding (discriminatie)" op de website https://logement.brussels/formulaires/formulaire-de-plainte-ou-signalement-discrimination en https://huisvesting.brussels/nl/formulieren/formulier-voor-klacht-of-melding-discriminatie , met het oog op een eventuele opstart van een of meerdere procedures waarin deze ordonnantie voorziet.

*: zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING


De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven met het nummer 0316.381.039. Zijn identiteit en contactgegevens zijn:

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel
https://overheidsdienst.brussels/
discri.dghi@gob.brussels
+32 (0)2 204 21 11

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen, die door personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens kan worden gecontacteerd voor alle vragen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten in het kader van de AVG:

Functionaris voor gegevensbescherming van de GOB
Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel
dpo@gob.brussels

DOELEINDEN EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKIN


De verwerking van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden:

Het opsporen, vaststellen en vervolgen van inbreuken op artikelen 194, 200bis en 200ter, §§ 1 en 3 van de Brusselse Huisvestingscode, in het kader van de strijd tegen discriminatie op de woonmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De verwerking is rechtmatig voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (artikel 6.1. e) van de AVG). De opdracht of de autoriteit in kwestie is vastgesteld in artikel 214bis van de Brusselse Huisvestingscode.

De verwerking van bepaalde specifieke categorieën van persoonsgegevens is nodig voor belangrijke redenen van algemeen belang, op basis van artikel 214bis van de Brusselse Huisvestingscode, overeenkomstig artikel 9.2 g) van de AVG.

GEGEVENSVERSTREKKING


Het verstrekken van de voor deze verwerking verzamelde persoonsgegevens is niet van reglementaire of contractuele aard en vormt geen voorwaarde voor het sluiten van een contract.

De gegevensverstrekking is verplicht. Het niet verstrekken van de gegevens heeft de volgende gevolgen:

onmogelijkheid om de melding op te volgen die gemaakt werd via het online meldingsformulier « Discriminatie melden » op de websites https://www.alouermais.brussels en, https://www.tehuurmaar.brussels of via het « formulier voor klacht of melding (discriminatie) » op de websites https://logement.brussels/formulaires/formulaire-de-plainte-ousignalement-discrimination en https://huisvesting.brussels/nl/formulieren/formulier-voor-klachtof-melding-discriminatie , en de onderzoeken te verrichten die nodig zouden kunnen zijn in het kader van de opdrachten die op grond van artikel 214bis van de Huisvestingscode aan de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie toekomen.

CATEGORIEËN EN BRONNEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS


De persoonsgegevens die verwerkt worden behoren tot de volgende categorieën:

naam, voornaam, e-mailadres, postcode van de persoon die de online melding maakt

specifieke categorieën van persoonsgegevens die in het kader van de melding verzameld worden, zoals gegevens afkomstig van de vermelding van een of meerdere in het online meldingsformulier opgesomde beschermde criteria, gegevens die naar aanleiding van deze melding verzameld worden en die iemands vermeende ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of seksuele geaardheid kunnen onthullen, of gegevens die na de melding verzameld worden en die betrekking hebben op iemands gezondheid of vakbondslidmaatschap.

Ze zijn afkomstig van de persoon die de online melding maakt.

GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING


Deze verwerking van persoonsgegevens onderwerpt de betrokkene niet aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Het recht dat de betrokkene geniet op grond van artikel 22 van de AVG is daarom niet van toepassing op deze verwerking.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN DOORGIFTE


De volgende ontvangers ontvangen alle of een deel van de persoonsgegevens, afhankelijk van hun rol in de verwerking van deze gegevens:

De directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
De directie Juridische Zaken Huisvesting
De directeur-generaal of de persoon die hem/haar bij afwezigheid vervangt in het kader van de beroepen waarin artikel 214ter §5 van de Huisvestingscode voorziet
De vermoedelijke inbreukpleger op wie de melding betrekking heeft of diens vertegenwoordiger
Het Parket van de procureur des Konings in Brussel

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS


De persoonsgegevens die verzameld werden naar aanleiding van de verzending van het meldingsformulier worden bewaard op basis van onderstaande criteria en doeleinden:

De gegevens verzameld via het online meldingsformulier worden gedurende maximaal zes maanden bewaard in de database van de website alouermais.brussels / tehuurmaar.brussels, te rekenen vanaf de dag dat ze in dit formulier werden meegedeeld. Deze bewaartermijn komt overeen met de duur waarin voorzien is voor de specifieke communicatiecampagne die bedoeld is om de acties ter bestrijding van discriminatie op de woonmarkt algemeen bekend te maken.

De gegevens die verzameld werden via en na de online melding worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om de procedures te doorlopen waarin artikel 214bis tot 214quinquies van de Huisvestingscode voorziet.

De gegevens die verzameld werden via en na de online melding worden ook bewaard gedurende een termijn van vijf jaar die ingaat op het ogenblik dat de beslissing in beroep definitief is geworden, om gebruikt te kunnen worden in geval van eventuele recidive, overeenkomstig artikel 214ter §2 van de Huisvestingscode.

De gegevens die verzameld werden via en na de online melding worden bewaard gedurende een termijn van tien jaar om de invordering – indien nodig op basis van een dwangbevel – mogelijk te maken van de administratieve boete die werd opgelegd in het kader van de procedures bedoeld in de artikelen 214bis tot 214quinquies van de Huisvestingscode, want de schuldenaar beschikt over de mogelijkheid de boete te betalen via een afbetalingsplan van vijf jaar (artikel 10, §4 van de Huisvestingscode).

De gegevens die verzameld werden via en na de online melding, waarvoor een van de in artikel 214bis en volgende van de Huisvestingscode bedoelde procedures aanleiding gegeven heeft tot de definitieve beslissing om een boete op te leggen, worden bovendien bewaard gedurende een periode van tien jaar te rekenen vanaf deze beslissing, voor het geval het nodig zou zijn het bestaan van een schuldvordering ten laste van de inbreukpleger aan te tonen (cf. tienjarige verjaringstermijn bedoeld in artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek).

De gegevens die verzameld werden via en na de online melding en die geleid hebben tot het opleggen van een boete worden ook bewaard gedurende een periode van tien jaar met het oog op de naleving van de regels inzake boekhouding en controle (cf. meer bepaald artikel 40 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle).

RECHTEN VAN DE BETROKKEN


Rechten bedoeld in hoofdstuk III van de AVG

De persoon die betrokken is bij deze verwerking van persoonsgegevens kan de volgende rechten uitoefenen:

Het recht om een inzage, rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens te vragen (artikelen 15, 16 en 17 van de AVG).
Het recht om een beperking van de verwerking te vragen (artikel 18 van de AVG).
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG).
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 van de AVG).
Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of dat de betrokkene anderszins in aanmerkelijke mate treft (artikel 22 van de AVG).

Daartoe kan de betrokkene:

een aanvraag indienen via het formulierhttps://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/d5db3d7b-1f96-42c3-8e25-8416f21f8070/196dbeda-1f3a-40c6-9b4c-f7a1a7756767
een schriftelijk, gedateerd, ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) sturen naar het volgende adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Uitoefening van de AVG-rechten
Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

De betrokkene die van mening is dat de verwerking van zijn gegevens in strijd is met de AVG heeft het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG).

In België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit over het algemeen:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

LATERE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


De verwerkingsverantwoordelijke is niet van plan de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.